เทศบาลตำบลนาแก้วมีหน่วยตรวจสอบภายเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและเหมาะสม โดยวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันจะส่งผลทำการให้ดำเนินงานไม่มีประสิทธิผล หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว