เทศบาลตำบลนาแก้วได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมามีส่วนร่วมในหลายด้าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ดังเช่นร่วมวางแผนต่างๆเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว