มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

เทศบาลตำบลนาแก้ว ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน โดยได้คัดเลือกพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่ทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปี 2562 และมอบประกาศเกียรติบัติเพื่อเชิดชูเกียรติ จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว