วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว และกำนันตำบลนาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาแก้ว ซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายวัฒนธรรมภาครัฐและภาคชุมชนได้ประชุมร่วมกันเพื่อดำเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลนาแก้ว พร้อมกับทำการคัดเลือกบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายวัฒนธรรมในการเข้าไปทำหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ของสภาวัฒนธรรมตำบลนาแก้ว ประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนาแก้ว รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนาแก้ว เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก และกรรมการ เพื่อทำหน้าที่หลักในการส่งเสริมพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบต่อไป

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว กล่าวรายงานการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพบุคลากรตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโพนนาแก้ว ประธานในพิธีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพบุคลากรตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

 

 

 

เทศบาลตำบลนาแก้ว จัดการแข่งขันเรือพายวิบาก ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ร่วมกับคณะผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ดำเนินการจัดการแข่งขันเรือพายวิบาก งานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2558 ณ ลำห้วยลอง บ้านนาแก้วน้อย ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เพื่อให้มีหน่วยปฏิบัติในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคม โทร 042-704693

 

 

 

 

ทต.นาแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและการดูแลสุขภาพช่องปาก

 

 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและการดูแลสุขภาพช่องปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาแก้ว ในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองผู้บริหารครู ศูนย์เด็กเล็ก และทันตบุคลากร

จากกิจกรรมกลุ่มแลก เปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปกครอง เกิดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ผู้ปกครองด้วยกันเอง ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ช่องปากเด็ก และสามารถกำกับดูแลให้เด็กมีพฤติกรรม สุขภาพที่เหมาะสมได้จริงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนโยบาย อาหารปลอดภัยและกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหาร กลางวันเป็นนโยบายและกลวิธีที่เกิดจากความคิดของ คนในชุมชน ทำให้เกิดการยอมรับ มีความเหมาะสมกับ พื้นที่ และสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างต่อเนื่องมากกว่า นโยบายที่ถูกกำหนดหรือสั่งการจากหน่วยงานราชการ และให้ชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติการปรับบทบาทการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กจากการเป็นผู้สอนหรือผู้สั่ง การมาเป็นผู้สนับสนุนความรู้ทางวิชาการและกระตุ้นให้ ความช่วยเหลือ

ทำให้เกิดความสัมพันธ์ในแนวราบ ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขกับชุมชน เกิดการทำงานใน รูปแบบของทีมงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก จน สามารถผลักดันให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ของเด็กในศูนย์เด็กเล็กได้อย่างยั่งยืนที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว