เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558นายสถิต บรรผนึก ประธานสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว คณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลตำบลนาแก้ว

ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558  เพื่อทำการพิจารณาการอนุญาตก่อสร้างโรงงานฯ การทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลนาแก้ว และเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ผู้นำชุมชน โดยทุกส่วนราชการร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 รวมพลังพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมจัดงาน “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” อย่างยิ่งใหญ่ ณ หอประชุมอำเภอโพนนาแก้ว โดยพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตรวจประเมินสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนด

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ผู้นำชุมชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันแม่แห่งชาติ ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน

เทศบาลตำบลนาแก้ว ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร จัดงานโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลนาแก้ว

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ประธานในพิธีเปิดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ณ เทศบาลตำบลนาแก้ว โดยมีคณะผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตตำบลนาแก้ว เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว กล่าวรายงานพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทรังสฤษฎิ์ พร้อมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง โดยมีท่านสมเจตน์ พิมพ์พานนท์ ปลัดอำเภออาวุโส ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทรังสฤษฎิ์ในวันนี้

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว