ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ ของเทศบาลตำบลนาแก้ว

รายงานการติดตามและประมิณผล 3 ปี
รายงานผลโครงการดำเนินงาน          
รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว