เทศบาลตำบลนาแก้ว ได้ดำเนินการตามกรอบการบริหารงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งได้มีการวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะในการบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) จึงทำให้เทศบาลตำบลนาแก้วสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ ของเทศบาลตำบลนาแก้ว

รายงานการติดตามและประมิณผล
รายงานผลโครงการดำเนินงาน         
รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
แบบประมิณพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
แบบประเมิณประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบรายงานลักษณะงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ผลการประเมิณประสิทธิภาพขององค์กร
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยื่นแบบใบลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรีียนรู้ KM
KM พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP สอบราคา
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว