สภาพทั่วไป

ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 บ้านนาแก้วน้อย มีพื้นที่ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ประมาณ 43,750 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว ประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ 40 กิโลเมตร มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ จำนวน 14 หมู่บ้าน พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 160 –170 เมตร สภาพดินเป็นหินลูกรัง ในฤดูแล้งมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ แหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อยและตื้นเขิน มีลำห้วยต้นน้ำ 2 สาย คือ ลำห้วยหลัวและลำห้วยลองน้อย โดยจากข้อมูลจากสำนักบริหารทะเบียนอำเภอโพนนาแก้ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 รวมประชากรทั้งสิ้น 11,210 คน ชาย 5,662 คน หญิง 5,548 คน จำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 3,396 หลังคาเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 160.14 คน/ตารางกิโลเมตร

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว