ข้อมูลและรายละเอีดผลการดำเนินการ

ประกาศราคากลาง (คลิก)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(คลิก)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคักเลือก (คลิก)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)

รายงานแสดงรับรายจ่ายประจำเดือน(คลิก)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(คลิก)

คำสั่งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทต.นาแก้ว 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี 2561-2564
รายงานการประเมิณตนเอง 2561

 การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม

ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

นโยบายการมีส่วนร่วม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

 

คู่มือการส่งเสริมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริต/จัดซื้อ-จัดจ้าง 

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร
สรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561
รายงานการกำกับติดตามการจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว