ประกาศจัดจั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาแก้ว

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 2563

เทศบาลตำบลนาแก้ว ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง การกำหนดสถานที่ เพื่อปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว