ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญบุคคลกรของ เทศบาลตำบลนาแก้ว ที่ปฏิบัติงานเกิน 1ปี ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมิน ITA ประจำปี 2565  "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน"ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/IIT/bpvnkm 

หรือสแกนที่ QR CODE ที่ปรากฏตามรูปภาพด้านล่าง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ขอเชิญประชาชนที่เคยใช้บริการของเทศบาลตำบลนาแก้ว ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ITA ประจำปี 2565 ที่ลิงค์https://itas.nacc.go.th/go/eit/bpvnkm 

หรือสแกนที่ QR CODE ที่ปรากฏตามรูปภาพด้านล่าง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว