ประชุมพนักงานเพื่อรับมอบนโยบาย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
----------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ได้จัดการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว เพื่อรับมอบนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นมาตรการส่งเสริมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตของเทศบาลตำบลนาแก้ว เพื่อดำเนินการตามนโยบายให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในหน่วยงานทุกคน ให้บุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และเพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตำบลนาแก้ว เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน จึงกำหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมเทศบาลตำบลนาแก้ว ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ตามประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

เปิด 10 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ทุกคนควรรู้ เริ่มบังคับใช้คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว 1 มิ.ย.65

เทศบาลตำบลนาแก้ว ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตลอดเดือนมิถุนายน

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

หนังสือราชการ สถ.