ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-------------------------------------

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาแก้ว ได้ดำเนินการออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านหนองกระบอก หมู่ 5 บ้านโคกแก้ว หมู่ 6 เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนลดภาระที่ต้องเดินทางมาชำระที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว โดยการออกจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะดำเนินการให้บริการทั้งตำบลนาแก้ว ในระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565

ประชุมพนักงานเพื่อรับมอบนโยบาย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
----------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ได้จัดการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว เพื่อรับมอบนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นมาตรการส่งเสริมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตของเทศบาลตำบลนาแก้ว เพื่อดำเนินการตามนโยบายให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในหน่วยงานทุกคน ให้บุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และเพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตำบลนาแก้ว เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน จึงกำหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมเทศบาลตำบลนาแก้ว ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ตามประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว