คำสั่งเทศบาลตำบลนาแก้ว
เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบล

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นเพื่อมาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่าง

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว