เทศบาลตำบลนาแก้ว ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงเทศบาลตำบลนาแก้ว ในรอบปี พ.ศ. 2564 ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่
https://itas.nacc.go.th/go/eit/bpvnkm 
หรือแสกน QR Code ตามลิงค์ด้านล่าง

เทศบาลตำบลนาแก้ว ขอเชิญบุคลากรของเทศบาลตำบลนาแก้วที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA 2022) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่
https://itas.nacc.go.th/go/iit/bpvnkm
หรือแสกน QR Code ตามลิงค์ด้านล่าง

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2565
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายวิชาญ อิทธิฤษกมงคล นายอำเภอโพนนาแก้ว พร้อมเทศบาลตำบลนาแก้ว นำโดย นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนาแก้ว เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหาชนกาธิเบต อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว