พิธีอัญเชิญโคมประทีปพระราชทาน ประจำปี 2566

 วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2566 นายอุทิศ  คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญโคมประทีปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดบ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น เพืื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2566 เทศบาลตำบลนาแก้ว โดย นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาชาวตำบลนาแก้ว ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยใจ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันสมเด็จพระนารยณ์มหาราช) ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เก็บขยะ ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณลำห้วยลอง บ้านนาแก้วน้อย หมู่9 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

 

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2566 นายศิริโชค แก่นการ นักวิชาการเกษตร จากสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และนายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ได้ทำการมอบ ปอเทือง แก่ประชาชนในตำบลนาแก้ว เพื่อใช้ในการเกษตรปรับปรุง บำรุงดิน ป้องกันหน้าดินพังทลาย ให้เหมาะสมต่อการเกษตร

ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. 

อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ชื่อย่อว่า “อถล.” มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Local Environment Volunteer” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “LEV” 

“เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า การเชื่อมโยงกันของ อถล. เพื่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคล ภายใต้พื้นฐานการเคารพสิทธิและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และใช้หลักธรรมาภิบาลในการทํางานร่วมกัน โดยใช้ชื่อย่อว่า “เครือข่าย อถล.” และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Local Environment Volunteer Network” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “LEV-Net"

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว