คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว

 

นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว โดยกำหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาลตำบลนาแก้ว ไว้ดังนี้

                

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว  ที่เคารพ

     ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตราที่ 48 ทศ กำหนดให้ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้การแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบนั้น กระผม  นายอุทิศ  คำพระโคตร  นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564  และได้มีประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว เมื่อวันที่  22  เมษายน  2564  ขอแถลงนโยบายการบริหารเทศบาลให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

        จากสภาพทางภูมิศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาแก้ว  เป็นที่ราบสูง  ดินเป็นหินลูกรัง  ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ดีนัก  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนา  และการเลี้ยงสัตว์  ดังนั้น  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร  ทั้งด้านเกษตรชีวภาพ  ปศุสัตว์ชีวภาพ  เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เพิ่มความได้เปรียบทางการตลาดการเกษตร  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

         กระผมจะบริหารราชการเทศบาลตำบลนาแก้ว  โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และเทิดทูลชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสำคัญ จะดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนดไว้และรับผิดชอบต่อการบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเทศบัญญัติและนโยบายที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้ในการบริหารงานจะดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และจะทำงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง  อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางสังคม  เช่น  ประเพณีท้องถิ่น  การแข่งขันกีฬาระดับตำบล  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การสาธารณสุข  การควบคุมป้องกันโรคต่างๆ  การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  เป็นต้น

        ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเทศบาลตำบลนาแก้ว  สามารถบรรลุถึงภารกิจ  และดำเนินไปตามแนวทางที่กล่าวมา  กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลนาแก้ว  ไว้ดังนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1)  ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ติดตั้ง ซ่อมแซม และขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง และส่งเสริมการพัฒนาระบบไฟฟ้าทางเลือกเพื่อการเกษตร
     2)  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จัดหาแหล่งน้ำผิวดิน ขุดลอกลำห้วยที่ตื้นเขิน  เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี เช่น โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด-ปิด) โครงการโคกหนองนา โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
      3)  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้าน ตรอก ซอย ทางเท้า ให้เป็นคอนกรีตหรือถนนลาดยาง สร้างทางระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม บำรุงรักษาถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ทำการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสู่พื้นที่การเกษตรและขนถ่ายผลิตทางการเกษตรได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
   4) พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอในการอุปโภคบริโภค ครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
       5) ติดตั้งไฟ ป้าย สัญญาณจราจรในจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

2.  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน
     1)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี กิจกรรมของเด็ก  เยาวชน  ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด  ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาแก้ว
    2)  การสังคมสงเคราะห์  ให้การสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  โดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
    3)  ส่งเสริมอาชีพ  ในด้านเกษตร ปศุสัตว์ และประมง สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาแก้ว ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้การประกอบการ  การดำเนินงาน  รวมถึงสนับสนุนปัจจัยและเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ เพื่อสร้างความเข็งแกร่ง  ความมั่นคง  ให้กลุ่มสามารถอยู่ได้และอยู่รอด ตลอดจนจัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี

3.  นโยบายด้านการศึกษา 
     ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์  ให้ได้รับมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ  โดยการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ  พัฒนาผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพ  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียน  เป็นเขตการศึกษา  โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้  ทำให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรมเทียบเท่ามาตรฐานสากล  มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน  อาหารกลางวัน  และอาหารเสริม  (นม)  ให้เพียงพอ  ตลอดจนจัดสร้างแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

4.  นโยบายด้านสาธารณสุข 
      มุ่งเน้นการป้องกันนำหน้าการแก้ไข จะนำวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น เช่น ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในทุกเพศทุกวัย มีสถานที่ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสวนสาธารณะเพียงพอ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  สำหรับการควบคุมป้องกันการเกิดโรคติดต่อ  เช่น  โรคไข้เลือดออก  ไข้หวัดนก  โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) จัดตลาดสดให้มีความสะอาดและมีระเบียบ ควบคุมสินค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ มีโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ศูนย์พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด

5.  นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
      เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท  โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้  และดำเนินการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย และจิตอาสาภัยพิบัติ  ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมตลอด  24  ชั่วโมง  สนับสนุนและส่งเสริมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล  นาแก้ว (ศูนย์ อปพร. ตำบลนาแก้ว) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
     ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามในสถานที่สาธารณะและสถานที่ราชการ  เช่น ริมถนนทางหลวง  ถนนภายในหมู่บ้าน  สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นต้น  และจัดให้มีสวนสาธารณะชุมชนไว้สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ  หรือเป็นสถานที่สำหรับการออกกำลังกาย  ตลอดจนการประกอบกิจกรรมสาธารณะ  รวมถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ  ให้มีความอุดมสมบูรณ์  ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    จะรักษา ส่งเสริม  สนับสนุน และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ให้อยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  วันออกพรรษา  แข่งขันเรือพายวิบาก  บุญประจำปี  ประเพณีบุญกองข้าว  และประเพณีต่างๆ ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุและผู้ทรงความรู้ของท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจและรักษ์ในภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8.  นโยบายด้านการบริหารและการบริการภาครัฐ
      การบริหารงานจะดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาลทุกขั้นตอน มีมาตรการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเกิดผลอย่างแท้จริง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง จัดเตรียมวัสดุครุภัณฑ์การปฏิบัติงานราชการและการบริการประชาชนให้มีความพร้อมและเพียงพออยู่ตลอดเวลา พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริการประชาชน และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง     

                   ทั้งนี้  เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  ภารกิจหนึ่งที่สำคัญ  คือ  การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ  ทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น  เพื่อนำมาซึ่งโครงการพัฒนาและงบประมาณ  ที่จะมาพัฒนาเทศบาลตำบลนาแก้ว  ให้เจริญก้าวหน้าและทันต่อการขยายตัวของเทศบาลต่อไป

                  ท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมจะปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว  ด้วยความเข้มแข็ง  ซื่อสัตย์สุจริต  รอบคอบและรวดเร็ว  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว 

                   การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายที่ได้แถลงไว้  จะสัมฤทธิ์ผลลงได้  ก็ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือจากหลายฝ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาฯ  ประชาชนเขตเทศบาลตำบลนาแก้ว  กระผมจึงหวังเป็นอย่างเต็มเปี่ยมในความร่วมมือ  การสนับสนุนจากท่านสมาชิกฯ  และเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดี 

                                                   ขอขอบคุณ

 

อุทิศ  คำพระโคตร

นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว

วันที่  14  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว