นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว โดยกำหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาลตำบลนาแก้ว ไว้ดังนี้

        ตามที่ กระผม นายสมเกียรติ ลุนงามหาร ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 นั้น บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาลตำบลนาแก้ว โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสำคัญ จากสภาพทางภูมิศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาแก้ว เป็นที่ราบสูง ดินเป็นหินลูกรัง ซึ่งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ดี แต่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

        ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร ทั้งด้านเกษตรชีวภาพ ปศุสัตว์ชีวภาพ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันสินค้าเกษตรในตลาดปัจจุบัน และสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในปี 2558 การบริหารราชการเทศบาลตำบลนาแก้ว จะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีการรับฟังปัญหาประชาชนโดยตรงเพื่อเป็นการเข้าถึงปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม เช่น การแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประเพณีต่าง ๆของท้องถิ่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรคติด การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เป็นต้น จากปัญหาต่างๆ ของสังคมที่เกิดขึ้น การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในทางปฏิบัติจะยึดหลักที่ว่า “การป้องกันนำหน้าการแก้ไข” โดยจะมีการดำเนินการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อ เป็นต้น การบริหารงบประมาณ จะคำนึงถึงภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตำบลและปัญหาของประชาชนเป็นสำคัญ โดยมีการสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหา นำข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของประชาชน การปฏิบัติงานโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด การประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจึงเป็นเรื่องสำคัญ

        ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการเทศบาลตำบลนาแก้ว สามารถบรรลุถึงภารกิจและดำเนินไปด้วยแนวทางที่กล่าวมา กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลนาแก้ว ไว้ดังนี้

        1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการดังนี้

           1.1 การคมนาคม ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนภายในหมู่บ้าน ตรอก ซอย ทางเท้า ให้เป็นคอนกรีตหรือถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลูกรัง สะพาน และเร่งสร้างร่องระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม บำรุงรักษาถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน เพื่อให้การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลนาแก้วมีความสะดวก

           1.2 สาธารณูปโภค ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน และไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกหมู่บ้าน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ขุดลอกลำห้วยที่ตื้นเขินเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี และดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำดื่มเพื่อบริการให้แก่ประชาชน

       2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

           2.1 การส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการใน 3 แนวทางดังนี้

                แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรทุกๆด้าน และจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเพื่อความกินดี อยู่ดี ของพี่น้องประชาชนตำบลนาแก้ว

                แนวทางที่ 2 ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพของประชาชนและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ

                แนวทางที่ 3 ส่งเสริม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่อาชีพเกษตรกรรมและเพิ่มความได้เปรียบการแข่งขันสินค้าเกษตรในตลาดปัจจุบัน เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนครและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            2.2 การส่งเสริมสวัสดิการสังคม ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนกลุ่มสตรี สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาส โดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และส่งเสริมอาชีพให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน

            2.3 ด้านการศึกษา จัดตั้งและปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาโรงเรียนเป็นเขตการศึกษา โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ทำให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ควบคู่คุณธรรมเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน สื่อการเรียนการสอน อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้เพียงพอ ตลอดจนจัดสร้างแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อมุ่งสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้

            2.4 ด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสาธารณสุข โดยส่งเสริมการออกกำลังกาย การป้องกันการเกิดโรคติดต่อ การรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด

        3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ให้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งในอนาคต ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น การแข่งขันกีฬาระดับตำบล การร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น การเพิ่มประสิทธิภาพบรรเทาสาธารณภัยทุกชนิด โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ เช่น รถยนต์เอนกประสงค์ วิทยุสื่อสาร และดำเนินการจัดอบรมพนักงานเทศบาลตำบล นาแก้ว และอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

        4. ด้านการวางแผน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลนาแก้ว นำแผนชุมชนมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาและสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาประชาชน 

        5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดำเนินการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาแก้ว จัดให้มีสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมส่วนรวม อนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินการใน 2 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 รักษาและส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้อยู่คู่ตำบลนาแก้วสืบไป เช่น ประเพณีสงกรานต์ วันออกพรรษา บุญประจำปี ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบล นาแก้ว

        7. ด้านการบริหารและบริการภาครัฐ ดำเนินการบริหารจัดการให้บริการแก่ประชาชนของเทศบาลตำบลนาแก้ว ให้ประชาชนมีความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดภารกิจหนึ่งที่สำคัญ คือ การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาเอกชน ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นเพื่อนำมาซึ่งโครงการพัฒนาและงบประมาณที่จะมาพัฒนาเทศบาลตำบลนาแก้ว ให้เจริญก้าวหน้าและทันต่อการขยายตัวของเทศบาลตำบลต่อไป

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลตำบลนาแก้ว

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว