ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาแก้ว

เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทั่วไป โดยการจัดระบบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ โดยการช่วยเหลือแนะนำผู้มาขอข้อมูลข่าวสาร และการทำสำเนาหรือสำเนาที่มีคำรับรองความถูกต้องสำหรับข้อมูลข่าวสารทคี่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูให้แก่ผู้มาขอข้อมูล จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาแก้ว

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

แบบฟอร์ม คำขอข้อมูลข่าวสาร

Call Center 042 - 704693   http://nakaew-sk.localgov.in.th

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว