ประชุมพนักงานเพื่อรับมอบนโยบาย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
----------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ได้จัดการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว เพื่อรับมอบนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นมาตรการส่งเสริมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตของเทศบาลตำบลนาแก้ว เพื่อดำเนินการตามนโยบายให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในหน่วยงานทุกคน ให้บุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และเพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตำบลนาแก้ว เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน จึงกำหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมเทศบาลตำบลนาแก้ว ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ตามประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

              วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยนายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาแก้ว ร่วมกันรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลนาแก้วทั้ง 14 หมู่บ้าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน รวมถึงสร้างรอยยิ้มแก่พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำบลนาแก้ว

23
20
18
8
126
122
107
64
93
41

      เมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2566 นำโดย นายกอุทิศ คำพระโคตร ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุดีเด่นภายในตำบลนาแก้ว และรดน้ำหัวขอพรกับผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีมหาสงกรานต์และเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุภาย ประจำปี 2566

กีฬาสัมพันธ์สร้างความสามัคคี

พนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ประจำปี 2566

   วันที่ 7 เมษายน 2566 นายอุทิศ  คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ได้จัดการแข่งขันกีฬา "สัมพันธ์สร้างความสามัคคี ประจำปี2566" ของพนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  เชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ และใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เกิดประโยชน์ 

 

 

S24854583
-256745
S24854582
-256726
-256724
S24854581
S24854580
S24854578

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 นายอภิลักษณ์ อักษรพรหม  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และนายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ได้ทำการมอบปูนโดโลไมท์ หรือ ปูนขาว ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาแก้ว เพื่อใช้ในการปรับปรุง บำรุงดิน ให้เหมาะสมต่อการเกษตร

--546612
--54662
--54668
--54666
--54665
--546623
--546614
--546621
--546620
--546619

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว