ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประจำปี 2565


โดย งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation) ระดับอำเภอ
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

           อำเภอโพนนาแก้วได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลนาแก้ว ได้จัดทำโครงการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation) ระดับอำเภอ ขึ้น โดยมีทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอโพนนาแก้วร่วมดำเนินการ เพื่อลดการแพร่ระบาดและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)
           ซึ่งทางเทศบาลตำบลนาแก้ว ได้กำหนดสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation) ระดับอำเภอ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 ในครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลนาแก้ว ได้ตระหนักดีว่าการจัดตั้งศูนย์พักคอยดังกล่าวเป็นการจัดตั้งอยู่ในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดความวิตกของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณรอบๆสถานที่ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้ง ดังนั้น เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลนาแก้วจึงได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ นายอำเภอโพนนาแก้ว ท้องถิ่นอำเภอโพนนาแก้ว ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ สมาชิดสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว กำนันตำบลนาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน และประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองผือ เข้าร่วมทำประชาคมเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความเห็นอันเกี่ยวกับการที่จะใช้สถานที่ดังกล่าวจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย(Community Isolation) ระดับอำเภอ พร้อมทั้งได้มีการลงประชามติเพื่อรับรองผลการทำประชาคมดังกล่าว

LINEALBUM-10-6318
LINEALBUM-10-6317
LINEALBUM-10-6312
LINEALBUM-10-634
LINEALBUM-10-63
LINEALBUM-10-632

กิจกรรมการประกาศมาตรการ "งดให้ งดรับ ของขวัญในทุกเทศกาล" (No Gift Policy)
ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นายสุทธิเมศวร์ บุญแสนกุลธวัช นายอำเภอโพนนาแก้ว พร้อมด้วย นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาแก้ว และข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ร่วมกล่าวประกาศมาตรการ"งดให้ งดรับ ของขวัญในทุกเทศกาล" (No Gift Policy) และร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตนา งดให้และงดรับของขวัญทุกชนิดในทุกเทศกาล เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นายสุทธิเมศวร์ บุญแสนกุลธวัช นายอำเภอโพนนาแก้ว พร้อมด้วย นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาแก้ว และข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว