ขอเชิญชม งานประเพณี แข่งขันเรือพายวิบาก ตำบลนาแก้ว ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565

มรหรสพคบงันฟรีตลอดทั้งวัน  ณ บริเวณลำห้วยลองท่าน้ำไหล บ้านนาแก้ว 

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2565

          ด้วยจังหวัดสกลนครได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี2565 จำนวน 3 ระยะได้แก่ ต้นทางคือ การลดปริมาณขยะ การส่งเสริมคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกำหนดให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน กลางทาง คือการจัดระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลนาแก้ว นำโดยนายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว จึงได้มอบถังขยะสีดำให้ครบทุกครัวเรือนภายในตำบลนาแก้ว เป็นการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะส่งไปถึง ณ สถานที่กำจัด อีกทั้งเป็นการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะในเขตพื้นที่ตำบลนาแก้ว

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม ถอดบทเรียน ITA จังหวัดสกลนคร
--------------------------------------------------

โดย งานนิติการ
สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม ถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดสกลนคร และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การขับเคลื่อนการประเมินคุณความโปร่งใสในการดำงานของหน่วยงานภาครัฐ" จังหวัดสกลนคร

ในครั้งนี้ นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้วได้มอบหมายให้ นายพัยทูล  เจริญคร รองนายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว และนายทิวา  นนท์ไพวัลย์ นิติกร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว