• นายสมยศ ปิตะแสง

  นายสมยศ ปิตะแสง

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  • นางวิระวรรณ ดาบชัยคำ

   นางวิระวรรณ ดาบชัยคำ

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นางสาวมะลิ อินธิสิทธิ์

  นางสาวมะลิ อินธิสิทธิ์

  นักทรัพยากรบุคคล
 • นางสาวอิสริยาภรณ์ ภาระหัส

  นางสาวอิสริยาภรณ์ ภาระหัส

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายทิวา นนท์ไพวัลย์

  นายทิวา นนท์ไพวัลย์

  นิติกร
 • นางสาวสาวิตรี เครือวาคำ

  นางสาวสาวิตรี เครือวาคำ

  เจ้าพนักงานธุรการ
 • นายศุภมาศ ชัยตมาตย์

  นายศุภมาศ ชัยตมาตย์

  นักวิชาการเกษตร

 

 

 • สิบเอกสุชัย ผงงอย

  สิบเอกสุชัย ผงงอย

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายชัยทัศน์ ปิตะแสง

  นายชัยทัศน์ ปิตะแสง

  พนักงานขับรถดับเพลิง
 • นายวสันต์ ลุนงามหาร

  นายวสันต์ ลุนงามหาร

  คนงานทั่วไป
 • นายวันดี เมือยไพร

  นายวันดี เมือยไพร

  คนงานทั่วไป
 • นายยุทธนา แสนราช

  นายยุทธนา แสนราช

  พนักงานจ้างเหมาบริการ
 • นายทนงศักดิ์ อุดมเลิศ

  นายทนงศักดิ์ อุดมเลิศ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ
 • นายอานนท์ มานะโพน

  นายอานนท์ มานะโพน

  พนักงานจ้างเหมาบริการ
 • นายเกียรติพล คำผอง

  นายเกียรติพล คำผอง

  พนักงานจ้างเหมาบริการ
 • นางสาวมัตติกา ขะจรจิต

  นางสาวมัตติกา ขะจรจิต

  คนงานทั่วไป

 

 • นายสมเกียรติ ยาทองไชย

  นายสมเกียรติ ยาทองไชย

  พนักงานขับรถ
 • นางทองสวสดิ์ จันทร์ปาน

  นางทองสวสดิ์ จันทร์ปาน

  แม่บ้าน
 • นายชาญชัย เภาปงทา

  นายชาญชัย เภาปงทา

  นักการภารโรง
 • น.ส.เอื้องนภา สีทาไข

  น.ส.เอื้องนภา สีทาไข

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวชลธิชา แสนเพียง

  นางสาวชลธิชา แสนเพียง

  ผู็ช่วยนิติกร(จ้างเหมา)
 • นางสาวปราณี โหน่งที

  นางสาวปราณี โหน่งที

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(จ้างเหมาบริการ)
 • นางสาวจุรีภรณ์ วะเกิดเป้ม

  นางสาวจุรีภรณ์ วะเกิดเป้ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวอัญกันต์ บรรผนึก

  นางสาวอัญกันต์ บรรผนึก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว