• นายสมยศ ปิตะแสง

  นายสมยศ ปิตะแสง

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  • นางวิระวรรณ ดาบชัยคำ

   นางวิระวรรณ ดาบชัยคำ

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  • นางสาวมะลิ อินธิสิทธิ์

   นางสาวมะลิ อินธิสิทธิ์

   นักทรัพยากรบุคคล
  • -ว่าง-

   -ว่าง-

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นายทิวา นนท์ไพวัลย์

   นายทิวา นนท์ไพวัลย์

   นิติกร
  • นางสาวสาวิตรี เครือวาคำ

   นางสาวสาวิตรี เครือวาคำ

   เจ้าพนักงานธุรการ
  • นายศุภมาศ ชัยตมาตย์

   นายศุภมาศ ชัยตมาตย์

   นักวิชาการเกษตร

 

 • สิบเอกสุชัย ผงงอย

  สิบเอกสุชัย ผงงอย

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  • นายชัยทัศน์ ปิตะแสง

   นายชัยทัศน์ ปิตะแสง

   พนักงานขับรถดับเพลิง
  • นายวสันต์ ลุนงามหาร

   นายวสันต์ ลุนงามหาร

   คนงานทั่วไป
  • นายวันดี เมือยไพร

   นายวันดี เมือยไพร

   คนงานทั่วไป
  • นายยุทธนา แสนราช

   นายยุทธนา แสนราช

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายวุฒินันท์ แสนเพียง

   นายวุฒินันท์ แสนเพียง

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายทนงศักดิ์ อุดมเลิศ

   นายทนงศักดิ์ อุดมเลิศ

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายอานนท์ มานะโพน

   นายอานนท์ มานะโพน

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายเกียรติพล คำผอง

   นายเกียรติพล คำผอง

   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นางสาวมัตติกา ขะจรจิต

   นางสาวมัตติกา ขะจรจิต

   คนงานทั่วไป

 

  • นายสมเกียรติ ยาทองไชย

   นายสมเกียรติ ยาทองไชย

   พนักงานขับรถ
  • นางทองสวสดิ์ จันทร์ปาน

   นางทองสวสดิ์ จันทร์ปาน

   แม่บ้าน
  • นายชาญชัย เภาปงทา

   นายชาญชัย เภาปงทา

   นักการภารโรง
  • น.ส.เอื้องนภา สีทาไข

   น.ส.เอื้องนภา สีทาไข

   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาวชลธิชา แสนเพียง

   นางสาวชลธิชา แสนเพียง

   ผู็ช่วยนิติกร(จ้างเหมา)
  • นางสาวปราณี โหน่งที

   นางสาวปราณี โหน่งที

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(จ้างเหมาบริการ)
  • นางสาวจุรีภรณ์ วะเกิดเป้ม

   นางสาวจุรีภรณ์ วะเกิดเป้ม

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาวอัญกันต์ บรรผนึก

   นางสาวอัญกันต์ บรรผนึก

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว