แจ้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลนาแก้ว  จึงขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2561 (ITA)ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีส่วนได้เสียภายนอก ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ในตำแห่นง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว