เทศบาลตำบลนาแก้ว ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 {pdf=car2563.pdf |500|300|native}

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลนาแก้วได้ประชุมซักซ้อมเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลนาแก้วร่วมกับผู้ปกครอง ครู ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเดื่อเพื่อกำจัดเชื้อโรค ป้องกันโรคติดต่อ  สร้างสุขอนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรียน

 

 

เทศบาลตำบลนาแก้วได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในพื้นที่ตำบลนาแก้ว ทั้ง 14 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ได้รับความร่วมมือจาก พ่อ แม่ พี่ น้อง และผู้นำในพื้นที่เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันดำเนินการจ่ายเบี้ยในครั้งนี้ โดยบรรยากาศการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

เทศบาลตำบลนาแก้ว มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว