คณะผู้บริหารและข้าราชการ เทศบาลตำบลนาแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชการที่ 9  วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว

เทศบาลตำบลนาแก้ว โดยกองสาธารณสุขฯ ดำเนินการเปิดรับบริจาค โทรศัพท์เก่าหรือเสีย  ตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 

 

คณะผู้บริหารและข้าราชการ เทศบาลตำบลนาแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว

 

 

คณะผู้บริหารและข้าราชการ เทศบาลตำบลนาแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว

7 สิงหาคม 2559 เพื่อการเตรียมความพร้อมลงประชามติ 

1. อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันลงประชามติ อย่าหลงอย่าลืม กกต.กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 วันนี้วันเดียวเท่านั้นเป็นวันออกเสียงประชามติ

2. เริ่มออกเสียง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. วันออกเสียงประชามติคูหาลงคะแนนเริ่มเปิดเวลา 08.00 น. และจะปิดลงในเวลา 16.00 น. อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ, บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร ให้พร้อมเพื่อแสดงตนในการไปออกเสียง

3. ไม่มีการลงคะแนนล่วงหน้าหรือลงคะแนนนอกประเทศ ย้ำอีกครั้งวันออกเสียงประชามติจะเกิดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เท่านั้น ไม่มีการออกเสียงล่วงหน้า และไม่มีการออกเสียงนอกประเทศไทย

4. ออกเสียงเสียงนอกพื้นที่ได้ ถ้าไม่สะดวกกลับบ้าน สำหรับใครก็ตามที่ไม่สามารถออกเสียงประชามติที่บ้านตามที่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน สามารถลงทะเบียนออกเสียงนอกพื้นที่ได้ โดยลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทางคือ (1) ยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (2) ยื่นทางไปรษณีย์ (3) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขต สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 จะเป็นวันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

5. ลงทะเบียนออนไลน์ออกเสียงนอกเขต ถึง 30 มิถุนายน 2559 ช่องทางในการลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกพื้นที่แบบออนไลน์น่าจะเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายดายที่สุด ผู้ที่ต้องการออกเสียงนอกพื้นที่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://election.dopa.go.th ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ทาง กกต.จะแจ้งไปที่บ้านของผู้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้สิทธินอกเขต หาก กกต.ไม่ติดต่อมาอย่าลืมทวงถาม ไม่งั้นต้องกลับไปใช้สิทธิที่บ้าน

6. อายุ 18 ปี บริบูรณ์ในวันออกเสียงมีสิทธิออกเสียง (เกิดไม่เกิน 7 สิงหาคม 2541) ใครที่อายุ 18 บริบูรณ์ในวันออกเสียงประชามติ (เกิดไม่เกิน 7 สิงหาคม 2541) ก็มีสิทธิไปลงคะแนนเสียงได้แล้ว โดยก่อนวันออกเสียง กกต.จะจัดส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเพื่อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงไม่เกินวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ซึ่งหากรู้ว่าตัวเองมีสิทธิแต่ไม่มีรายชื่อ ต้องไปเพิ่มรายชื่อต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

7. การลงประชามติมีสองคำถาม เน้นย้ำกันอีกที่ 7 สิงหาคมนี้ การลงประชามติมีสองคำถาม คำถามแรกคือ "ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ ทั้งฉบับ" และคำถามที่สองคือ ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่า “เห็นชอบหรือไม่ ให้ ส.ว.แต่งตั้งร่วมกับ ส.ส.เลือกนายกรัฐมนตรีในระหว่าง 5 ปีแรกของรัฐธรรมนูญนี้”

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว และกำนันตำบลนาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาแก้ว ซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายวัฒนธรรมภาครัฐและภาคชุมชนได้ประชุมร่วมกันเพื่อดำเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลนาแก้ว พร้อมกับทำการคัดเลือกบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายวัฒนธรรมในการเข้าไปทำหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ของสภาวัฒนธรรมตำบลนาแก้ว ประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนาแก้ว รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนาแก้ว เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก และกรรมการ เพื่อทำหน้าที่หลักในการส่งเสริมพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบต่อไป

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว