กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นายสุทธิเมศวร์ บุญแสนกุลธวัช นายอำเภอโพนนาแก้ว พร้อมด้วย นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาแก้ว และข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

หนังสือราชการ สถ.