กิจกรรม ถอดบทเรียน ITA จังหวัดสกลนคร
--------------------------------------------------

โดย งานนิติการ
สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม ถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดสกลนคร และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การขับเคลื่อนการประเมินคุณความโปร่งใสในการดำงานของหน่วยงานภาครัฐ" จังหวัดสกลนคร

ในครั้งนี้ นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้วได้มอบหมายให้ นายพัยทูล  เจริญคร รองนายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว และนายทิวา  นนท์ไพวัลย์ นิติกร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว