ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
45 มาตรฐานงาน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน: 1.การรับชำระภาษีป้าย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน: 2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

ตามพ...ทะเบียนพาณิชย์พ.. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คู่มือสำหรับประชาชน: 3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

ตามพ...ทะเบียนพาณิชย์พ.. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน: 4.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

ตามพ...ทะเบียนพาณิชย์พ.. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คู่มือสำหรับประชาชน: 5.การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน: 6.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

------------------------------------------------------------------------------------------

 

คู่มือสำหรับประชาชน: 7.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

------------------------------------------------------------------------------------------

 

คู่มือสำหรับประชาชน: 8.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

------------------------------------------------------------------------------------------

 

คู่มือสำหรับประชาชน: 9.การแจ้งขุดดิน

------------------------------------------------------------------------------------------

 

คู่มือสำหรับประชาชน: 10.การแจ้งถมดิน

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน: 11.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

------------------------------------------------------------------------------------------

 

คู่มือสำหรับประชาชน: 12.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

------------------------------------------------------------------------------------------

 

คู่มือสำหรับประชาชน: 13.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว