งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาแก้ว มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น งานตรวจสอบดูแลในการจัดเตรียมอำนวยความสะดวกการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน งานที่เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว