สมาชิกสภาเทศบาล

นายสถิต บรรผนึก

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

นายพัยทูล เจริญคร

รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

นายศรัญญู กิจมานะ

เลขานุการสภาทศบาลตำบลนาแก้ว

นายมิตรชัย บือกุศล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

นางพรแก้ว พลอินทร์สา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

นายดุสิต ควันโคตร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

นายวีระ สอนพิมพ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

นายบุญมัน นอนิล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

นายกาวี พลอินสา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

นายชุมพล โทพา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

นายองอาจ โคตรหาซาว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

นายนรินทร์ คำพะโคตร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

นายชีวิตรปิตะแสง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว