ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ศูนย์บริการและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจำตำบลนาแก้ว

 

- ความเป็นมา
      ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลนาแก้ว ได้ดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด และทรงเน้นย้ำแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
          โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน แห่งที่หนึ่งใช้พื้นที่หลังสำนักงาน เทศบาลตำบลนาแก้ว โดยความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว ส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้เพิ่มจากการปลูกผักสวนครัว การปลูกแก้วมังกร การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ และแห่งที่สองคือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใหม่หนองผือเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักสวนครัวยังมีการสัตว์การปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์การเรียนรู้ฯ ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น
           1. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดสกลนครร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้วได้มอบโค-กระบือแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกในศูนย์เรียนรู้ฯ 106 ตัว
          2. ปศุสัตว์จังหวัดฯ มอบไก่พันธุ์เหลืองดงยอ จำนวน 47 ตัว ไก่ดำภูพาน 13 ตัว เพื่อการเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ไก่ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและความต้องการของผู้บริโภค
            3. ปศุสัตว์จังหวัดมอบตู้ฟักไข่ จำนวน 1 เครื่อง
         เพื่อเป็นการรองรับการขยายขนาดศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งจะเป็นสถานที่ฝึกทักษะความชำนาญด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับอาชีพ การรักษาเครื่องมือและสัตว์เลี้ยงที่ทางศูนย์ได้รับมอบมา จึงจัดทำ โครงการพัฒนาขยายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะความชำนาญที่เหมาะสม การดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต วัตถุดิบการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว รวมทั้งค่าอาหารพืชสัตว์ ที่เทศบาลตำบลนาแก้ว

- วัตถุประสงค์
              1. เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ด้านการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
             2. เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และสมารถนำไปปฏิบัติได้ โดยเรียนรู้ด้านการผลิตพืช สัตว์ ประมงฯลฯ ให้มีอาหารบริโภคพอเพียงในครัวเรือน
             3. เกษตรกรเกิดความสามัคคีและได้เรียนรู้ร่วมกันในการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
             4. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางการเกษตรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

- สถานที่ดำเนินการ
            1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล หลังสำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
            2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่หนองผือ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

 - ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            1. มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่เป็นศูนย์หลัก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนและถาวรในชุมชo
            2. เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ทุกวัน

 

S41164820
S41164819
S41164818
S41164817
S41164816
S41164815
S41164813
S41164811
S41164809
S41164808

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว