• นางจัตตุพร แสนภูวา

  นางจัตตุพร แสนภูวา

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางสาวลักษชนก แสนปาก

   นางสาวลักษชนก แสนปาก

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
   • นางยุพาพร คำผิว

    นางยุพาพร คำผิว

    นักวิชการการเงินและบัญชีชำนาญการ
   • นางสาววารุณี โคตรหาซาว

    นางสาววารุณี โคตรหาซาว

    นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
    • นางสาวกรรณิกา ราชัย

     นางสาวกรรณิกา ราชัย

     ผช.จพง.ธุรการ
   • นางสาวชนิสรา พาวดี

    นางสาวชนิสรา พาวดี

    นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
    • นางสาวสุธาทิพย์ ลุนงามหาร

     นางสาวสุธาทิพย์ ลุนงามหาร

     ผช.จพง.พัสดุ
   • นางสาวฉวีวรรณ ศรีสวัสดิ์

    นางสาวฉวีวรรณ ศรีสวัสดิ์

    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
    • นางสาวลลิตา ควันโคตร

     นางสาวลลิตา ควันโคตร

     ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว